Osoba zarządzająca projektami koordynuje czynności w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w wyznaczonym czasie. Zawiera się w tym między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu. Sztuką odpowiedniego zarządzania jest efektywne osiąganie celów projektu przy neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyk.

Obowiązki Project Managera są zróżnicowane w zależności od etapu inwestycji:

Etap Przygotowania Inwestycji:

  • Przygotowanie części formalno-prawnej oraz urzędowej w imieniu Zmawiającego,
  • Doradztwo techniczne oraz optymalizacja rozwiązań projektowych,
  • Wykonywanie kosztorysów oraz opracowań kosztowych związanych z inwestycją,
  • Rozpoznawanie oraz interpretacje Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
  • Przygotowanie Harmonogramów Inwestycji,
  • Przygotowanie budżetu i nadzorowanie jego implementacji oraz optymalizacja kosztów (na podstawie przedmiaru przygotowanego przez biura projektowe),
  • Przygotowanie procedury przetargowej wraz z weryfikacją kompletności projektu i materiałów przetargowych oraz ofert z podaniem rekomendacji,
  • Koordynacja działań związanych z procesem przetargowym,
  • Rozpoznanie oraz doradztwo w zakresie wyboru firm Wykonawczych,
  • Prowadzenie negocjacji z Wykonawcami oraz doprowadzenie do zawarcia umowy,
  • Przygotowanie umów z Wykonawcami,
  • Tworzenie harmonogramów płatności – przepływy finansowe

Etap Realizacji Inwestycji:

  • Stały kontroling kosztów realizacji oraz terminów realizacji wynikających z rozwiązań projektowych w porównaniu do założeń budżetu i harmonogramu,
  • Przygotowywanie pism do Wykonawców,
  • Kontrola procesu budowy w zakresie zgodności prowadzonych prac z harmonogramem oraz budżetem Projektu,
  • Kontrola jakości i postępu prac budowlanych,
  • Administracja zawartych umów z Wykonawcami i Projektantami,
  • Koordynacja służb inwestorskich, prowadzenie cyklicznych spotkań,
  • Stały kontakt z Inwestorem lub raporty miesięczne,
  • Przygotowywanie odbiorów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • Koordynacja działań związanych z uzyskiwaniem Pozwolenia na Użytkowanie – część formalna,
  • Rozliczanie Wykonawców i innych uczestników Projektu – protokoły zaawansowania robót

Etap Powykonawczy:

  • Rozliczanie umów zawartych z Wykonawcami,
  • Końcowe rozliczenia kontraktowe