Nadzór inwestorski czyli obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych, może zostać ustanowiony przez samego inwestora lub nałożony na inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązkowo jest najczęściej ustanawiany w sytuacjach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko naturalne, istnieją również określone przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest od inwestora stworzenie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór inwestorski polega na kontrolowaniu procesu budowy, musi przede wszystkim zadbać o to, by proces budowy odbywał się zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Reprezentując inwestora na budowie, między innymi sprawdza i odbiera roboty budowlane, kontroluje zgodność realizacji budowy na podstawie jej planów oraz kontroluje rozliczenia budowy.

Szczegółowy zakres obowiązków inspektora został określony w art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.