Generalny wykonawca to podmiot działający na zlecenie inwestora, którego zadania obejmują kompleksową realizację inwestycji w zakresie prac budowlanych i montażowych. Odpowiedni generalny wykonawca pozwala inwestorowi na oszczędność czasu oraz problemów. Wymagania kierowane są do jednej firmy, która bierze pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie inwestycji do końca. W zakresie prac Generalnego Wykonawcy jest:

  • Protokolarne przejęcie terenu budowy;
  • Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Specyfikacją Techniczną, dokumentacją projektową, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;
  • Prowadzenie dziennika budowy;
  • Uzyskanie we własnym zakresie wymaganych zezwoleń związanych z realizowanymi przez niego robotami;
  • Koordynacja robót Generalnego Wykonawcy z innymi wykonawcami;
  • Prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.;
  • Reprezentowanie Inwestora przed organami administracyjnymi i innymi organami lub podmiotami oraz uczestniczenie w kontaktach z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych w zakresie uzyskiwania zezwoleń, decyzji i dokonywania uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i sprawdzeń;
  • Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych poprzez dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy;
  • Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.